คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


รศ.วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา