คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ภาษาไทย (อ.ม. )

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วรรณคดีไทย (ศศ.บ. )

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏในพิธีแห่พระแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 • บทความ

  ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาและภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม

 • บทความ

  พิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ: กรณีศึกษาตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • บทความ

  คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) โดยใช้เมรุนกหัสดี ลิงค์

 • บทความ

  จากสมบัติของผู้ดี ถึง สตรีมีคลาส ฤาเป็นอัตลักษณ์ไทยที่ทุกคน ต้องการ

 • ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสารการพัฒนาตนเอง

 • ยิ่งให้...ยิ่งได้ แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน

 • "ยิ่งให้...ยิ่งได้แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน"

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ ในวันที่ 24 - 26 กค 62

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62

 • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิ "ใจ" รุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System

 • การบริหารหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (TQR))

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • การศึกษาระบบข้อความในภาษาไทย

 • การศึกษาอุปลักษณ์จากมุมมองภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา

 • ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ วันที่ 1

 • ทฤษฎ๊วรรณกรรมศตวรรษที่ 20 จากตัวบทถึงบริบท

 • เทคนิคการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

 • ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • คณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมทอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จภายในครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 2

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัมนาท้องถิ่น

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย "นววิธี วิธีวิทยา"

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • อบรมวิชาศึกษาทั่วไป

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่น 2)

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3: การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่น 2

 • "เขียนสรา้งสาร อ่านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ"

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • ให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • "การอ่าน-การเขียน วรรณกรรมในศตวรรษที่ 21"

 • การเขียนบทความวิชาการ

 • ห้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

 • การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม

 • สัมมนาวิชาการ The3rd Engagement Thailand

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

 • Google Apps for Education

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • การอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ

 • ชาติพันธุ์สังสรรค์ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน

 • บทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล ระยะที่ 2

 • เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 • การจักทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • ทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา (22 ก.ค. 57)5 ก.ค. 2557

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)2 มิ.ย. 2557

 • ให้อาจารย์ไปราชการอบรมหลักสูตรวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (26 เม.ย. ถึง 14 มิ.ย. 57)28 มี.ค. 2557

 • ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 (24 เม.ย. 57)23 เม.ย. 2557

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง (22 เม.ย. 57)8 เม.ย. 2557

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ (21 เม.ย. 57)31 มี.ค. 2557

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ (8-9 เม.ย. 57)23 มี.ค. 2557

 • ให้อาจารย์ไปราชการประชุมวิชาระดับชาติ เรื่อง ภาษากับความมั่นคงของคนในชาติ (20 มี.ค. 57)18 มี.ค. 2557

 • ไปราชการ ประชุมสรุปการสัมมนาวิชาการนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยฯ (31 ม.ค. 57)

 • ไปราชการ ฟังการบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 1

 • แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรม เทคนิคการจัดการความรู็ การวัดผลฯ (22 ม.ค. 57)24 ธ.ค. 2556

 • แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา (18 ธ.ค. 56)11 ธ.ค. 2556

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ (12-13 ธ.ค. 56)2 ธ.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก รุ่นที่ 2 (18-22 พ.ย. 56)11 พ.ย. 2556

 • ไปราชการ ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา (7-8 พ.ย. 56)4 ต.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ (16 ต.ค. , 6 พ.ย. , 4 ธ.ค. 56 , 8 ม.ค. 57)7 ต.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556