huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.รัชพล อ่ำสุข

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) (กำลังศึกษา) (รป.ด.)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) (รป.ม.)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) (ศศ.ม.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สส.บ.)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานวิจัย

 • การถอดองค์ความรู้เรื่องการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สอนในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  The Role of Thai and Indian Government in SMEs Resources Support and Development

 • บทความ

  Bank of Thailand in Financial Institutions Regulation

 • บทความ

  "Elderly Fund" as of The Funding Source for Monetization of Thai Elderlyการพัฒนาตนเอง

 • The 12th ICSSR - NRCT Joint Seminar on India - Thailand: Commerce, Connectivity and Culture - Gaya, India

 • การสัมมนาทางวิชาการระหว่าง JSPS - NRCT - JAAT เรื่อง โครงการการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (EEC and Sustainable Development) ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 • การศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน EdPEx

 • Technology and Innovation for Impact, The World Bank Group Youth Summit 2017 at Washington D.C., United States of America

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ" ณ Kantary Hills Hotel เชียงใหม่

 • "The Corporate Entrepreneurship" at Ambassador Hotel Bangkok

 • การอบรม เรื่อง "การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The Performance Excellence Journey Practical Guide"

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

 • การประเชิงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผู้นำกับการพัฒนาองค์การ" ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 • การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM) โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 • Towards Excellence in Higher Education Management: The Case of the National University of Singapore (NUS)

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx" ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 • การร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "นวัตกรรมการสร้างสรรค์ความรู้: กุญแจสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล" (Innovation as knowledge creation: the key for the AI and digital transformations) โดยสถาบันพระปกเกล้า

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานตัวช่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (IQA)"

 • การอบรมหลักสูตร "การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา"

 • การประชุมสัมนาเรื่อง "นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 4.0"

 • การอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่" ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

 • 39th International Business Research Conference - Tokyo, Japan

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์

 • การประชุมวิชาการเรื่อง "กึ่งทศวรรษประชากรไทยและประชากรโลก" โดย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES - Istanbul, Turkey