huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

สาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  Roles of Environmental System Knowledge in Promoting University Students’ Environmental Attitudes and Pro-Environmental Behavior

 • บทความ

  การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง

 • บทความ

  ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คุณลักษณะความเป็นพลเมือง และจิตสาธารณะของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

 • บทความ

  อิทธิพลของข้อคำถามทางบวกและลบและการเรียงลำดับของ สเกลการประเมินที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ ประกอบของแบบประเมินบุคลิกภาพ

 • บทความ

  อิทธิพลของข้อคำถามทางบวกและลบและการเรียงลำดับของ สเกลการประเมินที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ ประกอบของแบบประเมินบุคลิกภาพ

 • บทความ

  Enhancing university students global citizenship, public mindedness, and moral quotient for promoting sense of environmental responsibility and pro-environmental behaviours

 • บทความ

  Enhancing university students global citizenship, public mindedness, and moral quotient for promoting sense of environmental responsibility and pro-environmental behaviours

 • บทความ

  ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

 • บทความ

  ทุนทางจิตวิทยา การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

 • บทความ

  ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความฉลาดทางจริยธรรม ความเป็นพลเมืองโลก และความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี

 • บทความ

  THE ROLE OF GLOBAL CITIZENSHIP, PUBLIC MINDEDNESS, MORAL QUOTIENT, AND ENVIRONMENTAL ATTITUDES IN PROMOTING PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOURS OF STUDENTS FROM SCI-TECH AND MULTIDISCIPLINARY UNIVERSITIES

 • บทความ

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

 • บทความ

  โมเดลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบใช้ได้ในวัฒนธรรมไทยหรือไม่

 • บทความ

  โมเดลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบใช้ได้ในวัฒนธรรมไทยหรือไม่

 • บทความ

  ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมในแนวคิดจิตวิทยาการพัฒนาตนเอง

 • การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน

 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ : ความเที่ยงและความตรง

 • จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก

 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม AlTLAS.ti

 • การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 • การเขียนและการเผยแพร่บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ / บทความวิจัยเชิงคุณภาพ

 • โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 • การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ

 • ระเบียบการวิจัยแบบผสม

 • เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัยที่วารสารการวิจัยต้องยอมรับให้ตีพิมพ์

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • Acceptance and Commitment Therapy : Third wave Cognitive Behavioral Therapy

 • QA Sharing

 • การวิจัยเชิงคุณภาพยุค Thailand 4.0 และ แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

 • ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม แนวคิด แนวทางที่นิยมดำเนินการแบบสากล

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ตามรอบพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA online ระดับหลักสูตร

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • การสรา้งเครื่องมือวัดและประเมินผล

 • การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • เตรียมความพร้อมสอบ VRU GRAD English Test

 • โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบ VRU GRAD ENGLISH TEST

 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหลักการของ ICH GCP

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA)

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน

 • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 • ประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 4.0

 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

 • การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2560

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน