คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) (ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม))

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) (ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม))

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์และการละคร) เกียรตินิยมอันดับสอง (ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) เกียรตินิยมอันดับสอง)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์และการละคร) เกียรตินิยมอันดับสอง (ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) เกียรตินิยมอันดับสอง)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


งานวิจัย

 • การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 • การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด

 • งานสร้างสรรค์

  การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด

 • บทความ

  Analysis of Thai traditional dance teaching for early childhood (4 – 11 years old)

 • บทความ

  รูปแบบการสอนนาฏศิลป์เอื้ออาทรและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการเรียนนาฏศิลป์เอื้ออาทร

 • บทความ

  คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในแบบครูชูชีพ ขุนอาจการพัฒนาตนเอง

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน รุ่นที่ 1

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "Train the Trainer for Deep Learning"

 • กิจกรรม "การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสอน PSF"

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระยะสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • อบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2562

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป" ภาคเรียนที่ 2

 • การเขียนวิจัย หัวข้อ การเขียนโครงร่างวิจัยและโจทย์วิจัย

 • วิธีวิทยาปัญญาชนกับก้าวต่อไปของศาสตร์แห่งมนุษย์

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง "โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ"

 • กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง "โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ"

 • โครงการสัมมนานาฏยวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านนาฏศิลป์และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์อย่างไรให้ตรงกับเป้าหมายการศึกษา

 • โครงการสัมมนานาฏยวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านนาฏศิลป์และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์อย่างไรให้ตรงกับเป้าหมายการศึกษา

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Learning"

 • International Music and Performing Arts Conference (IMPAC 2018)

 • โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ RESEARCH & ETHICS

 • งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20 "ตำนานพญาหงส์และลูกเป็ดขี้เหร่"

 • โครงการสืบ ฟื้น คืน ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา ครั้งที่ 3

 • อบรมหลักสูตร “ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 (รุ่น 2)”

 • โครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร

 • โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ VRU Grad English Test

 • โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น” โดย พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว

 • โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

 • หลักสูตรทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 รุ่น 2

 • หลักสูตร “อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป”

 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7

 • อบรมหลักสูตร “การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย”

 • การประชุมเรื่อง "การกำหนดจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ิจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES) ของสาขานาฏศิลป์

 • หลักสูตรทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (รุ่น 2)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการสอนบริการวิชาการ และวิจัยชุมชนท้องถิ่น"

 • ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

 • อบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ" (Productive Learning)

 • อบรมหลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่"

 • ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

 • โครงการจัดมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559"

 • โครงการจัดมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559"

 • ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมเรื่องไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย

 • การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 การพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรัชกาลที่ 9

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

 • อบรมหลักสูตร "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 (รุ่น 2)"

 • หลักสูตร "การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา"

 • สัมมนาแนวทางการเขียนบทความและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 • อบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560"

 • กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร