huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม) (ศศ.ม)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) (ศล.บ)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  กระบวนการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมในประเพณีท้องถ่ินไทย The Cultural Transformation Processes of Thai Local Traditions

 • บทความ

  "องค์บาก live show"การสร้างมูลค่าเพิ่มของทุนทางวัฒนธรรมการพัฒนาตนเอง

 • โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ

 • กีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 • กระบวนการวัฒนธรรมทำสินค้าให้เป็นผ้าทอ และความเป็นชาติพันธ์ของลาว

 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ muti mentoring system

 • โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฑำหำฟพแ้฿ฎะ้รแห

 • มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ

 • โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th Urban research plaza forum

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ

 • บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒนาท้องถิ่น

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย

 • เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการ นววิถี วิธีวิทยา

 • การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนวิจัย

 • สหภาพยุโรปศึกษาและภูมิภาคเปรียบเทียบ

 • บูรณาการสอนบริการวิชาการและวิจัยชุมชนท้องถิ่น

 • อบรมหลักสูตร "การบูรณาการวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง"

 • ประชุมวิชาการสวนสุนันทาระดับชาติ ครั้งที่ 6

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ"

 • ทบทวนและวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559

 • การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0

 • หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะและจรรณยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือและประเมินผล ครั้งที่ 2

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย

 • ประชุมสัมมนาวิชาการ

 • การเขียนบทความและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ