huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ศิริขวัญ บุญธรรม

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เลขานุการสาขา

  การศึกษา

 • การบริหารการพัฒนาสังคม (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


งานวิจัย

 • บทเรียนความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 • บทเรียนความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ผลงานวิชาการอื่นๆการพัฒนาตนเอง

 • ฝึกอบรมปฎิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นวิทยากรผู้ช่วย เตรียมสอบรุ่นที่ 2/2562

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ

 • การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล,การวิจัยเชิงคุณภาพ

 • อบรมหลักสูตรพัฒนาสรรถนะตามพันธกิจของ ม. เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนนรู้ผ่านเกมส์

 • ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับวิทยากรผู้ช่วยรุ่นที่ 1/2562

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน

 • โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ VRU Grad English Test สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 • งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

 • อบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

 • NIDA-ICCS 2017 Proudly invites scholars and students to attend

 • ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 "ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน