คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.นฤมล สเนลโกรฟ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.ม.)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  สถาบันราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร)

การพัฒนาตนเอง

 • โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 1

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของ ม. เรื่อง พัฒนาการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Moocs

 • การสัมมนา Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT) in the Digital World

 • โครงการอบรม CHE QA Oniline วันที่ 19 มิย 62

 • โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 10

 • ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 • Teaching English in a Globalized Era

 • อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL Certificate)

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQAฯ

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ-วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (สมจ)

 • โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สมจ)

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป