คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เลขานุการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม. (ทัศนศิลป์))

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปบัณฑิต (ศ.บ. (ภาพพิมพ์))

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  symptom

 • งานสร้างสรรค์

  symptomการพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรม CHE QA Oniline

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • โครงการศึกษาดูงานเเละสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทียนจินฯ

 • โครงการปฏิบัติการสร้างงานศิลปะเพื่อความร่วมมือในอนาคต

 • RMUTI International Art and Workshop and Exhibition 2019

 • โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

 • โครงการ Pattani Heritage ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงเเหวนพหุวัฒนธรรม

 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • โครงการสัมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA

 • เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปี 2560