คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง

สาขาวิชาทัศนศิลป์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ทัศนศิลป์และการออกแบบ (ปร.ด.)

  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ทัศน์ศิลป์และการออกแบบ (ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ))

  มหาวิทยาลัยบูราพา
 • เครื่องเคลือบดินเผา (ศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เครื่องเคลือบดินเผา (ศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด)

การพัฒนาตนเอง

 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 • Pattani heritage city