huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) (น.ม.)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)

  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) (น.บ.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562

 • บทความ

  สิทธิในการตั้งครอบครัวของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศการพัฒนาตนเอง

 • ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพประชาธิปไตย

 • สัมนาวิชาการตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานอัยการสูงสุด

 • สื่อสังคมออนไลน์กับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิตอล

 • งานเสวนาวิชาการผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต

 • สัมนาวิชาการอนาคต startup มุมองกฎหมายบทเรียนจากต่างประเทศ

 • การเสวนาพิเศษการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เดินหน้าหรือถอยหลัง

 • การเสวนาวิชาการ ปัญหาในการนำการพิจารณาคดีตามระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไทย

 • เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ "สถาบันกษัตริย์กับประเทศไทย"

 • หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่

 • สัมมนาทางวิชาการ "ส่องกฎหมายฉายหนัง มองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศผ่านภาพยนต์ Eye in the sky ภายใต้โครงการ Internation Law and Films"

 • งานเสวนาวิชาการ "มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิ หรือกระทบการแบ่งแยกกอำนาจ"

 • ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย

 • เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สมจ)

 • หลักนิติธรรมกับรัฐธรรมนูญ

 • เสวนาวิชาการ "จากไวมาร์ฯถึงเผด็จการวิทยา: ประชาธิปไตยไขว้เผด็จการ"