คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ชยันต์ พลอาสา

สาขาวิชาทัศนศิลป์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม. (ทัศนศิลป์))

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  The Relationship

 • งานสร้างสรรค์

  The Great Animalการพัฒนาตนเอง

 • "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่1

 • อบรมบุคลากร หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

 • ทบทวนแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2562และจัดทำแผนแฏิบัติการของคณะมนุษย์ฯประจำปีงบประมาณ2563

 • ทบทวนแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2562และจัดทำแผนแฏิบัติการของคณะมนุษย์ฯประจำปีงบประมาณ2563

 • "พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่"

 • เกณฑ์มาตรฐานตัวบังชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)