huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


สุคนธา ฟูสุวรรณ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ