huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.สุคนธา ฟูสุวรรณ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์การพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร ปี 2562

 • การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสอน PSF ครั้งที่ 2

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1"

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(IQA) ประจำปีการศึกษา 2562

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้