huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.ลักขณา แสงแดง

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1))

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาตนเอง

 • การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏและเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่ม MMS งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 • การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ

 • การเขียนโครงร่างวิจัยและโจทย์วิจัย

 • การประชุมวิชาการเรื่อง วิธีวิทยาปัญญาชนกับก้าวต่อไปของศาสตร์แห่งมนุษย์

 • การประชุมวิชาการการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1