คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • Ph.D. (Language, Literacy, and Culture)

  University of Massachusetts Amherst
 • อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์