คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.สิริวิทย์ สุขกันต์

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • ภาษาไทย (อ.ม.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาษาไทย (ศศ.บ.ภาษาไทย)

  ม.เชียงใหม่ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ตำรา

  รายวิชาการใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร

 • บทความ

  สื่อพื้นบ้านศึกษาในสายตานิเทศศาสตร์

 • บทความ

  ว่าด้วยชุมชนและปัจเจก

 • ตำรา

  การใข้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร (ส่วนเนื้อหาเรื่องการพิจารณาสารชวนเชื่อและการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ)

 • งานสร้างสรรค์

  ในงานเลี้ยงรื่นเริงของศพเรา

 • บทความ

  ผู้เล่าเรื่องในเรื่องเล่าเกี่ยวกับขบวนการนักศึกษาเดือนตุลาฯ ในนวนิยายไทย

 • งานสร้างสรรค์

  เฟาส์ (Faust)

 • บทความ

  ภาพตัวแทนของขบวนการนักศึกษา ๑๔ ตุลา ๑๖ ใน คู่กรรม ๒

 • งานสร้างสรรค์

  ภาษา: เงื่อนไขการเข้าใกล้และถอยห่างการพัฒนาตนเอง

 • การเขียนบทภาพยนตร์สยองขวัญ

 • พหุนิยม การยอมรับ ความเป็นอื่น

 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • วาทกรรมกับการศึกษาวรรณกรรมไทย

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1-62 วันที่ 9 มค 62)

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • Being A Director L2

 • ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย "นววิถี วิธีวิทยา"

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • อบรมทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 • อบรมทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 • การอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

 • คัดตัวคั่วบท ปีที่ 4

 • "คัดตัว-คั่วบท" ปี 4

 • พื้นฐานความรู้ และเทคนิคเบื้องต้นสำหรับการกำกับการแสดง

 • โครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่วิถีชีวิตพอเพียง

 • ประชุมวิชาการ ชาติพันธุ์สังสรรค์ภาษาวัฒนธรรมสืบสาน

 • โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2

 • โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • การอบรมโครงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ 2558

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

 • โครงการ คัดตัวคั่วบท ปีที่ 3

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษามือไทย

 • การอบรมภาพยนตร์วิจักษ์ ครั้งท่ 18

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๒

 • โครงการจัดการความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการบริหารความเสี่ยง

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ

 • โครงการอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์

 • โครงการอบรมและพัฒนาค่ายคุณธรรมและจริยธรรม (13-15 ธันวาคม 2556)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ (21-22 ต.ค. 56)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557