คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


อ.โอม จันทรเจริญ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา

  • บริหารการศึกษา (ค.ม. )

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อังกฤษ (กศ.บ. )

    มศว.สงขลา