คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ปาริชาต ผดุงศิลป์ (ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ภาษาและการสื่อสาร (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ภาษาอังกฤษ (อักษรศาสตรบัณฑิต)

  มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ตำรา

  English for Office Work 1การพัฒนาตนเอง

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60

 • ELT Pathways to Professional Excellence

 • หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • หลักสุตรการเขียนบทความวิชาการ

 • หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม

 • อบรม ประกันคุณภาพภายใน 57

 • อบรม Google Apps For Education รุ่นที่ 5 บุคลากรสายวิชาการ

 • หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • ให้อาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสุตร ประจำปีการศึกษา 2558

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสุตร ประจำปีการศึกษา 2558

 • โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2

 • มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 • เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ

 • ให้อาจารย์ไปราชการ โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Uncanny encounters : dubbing and Performance

 • โครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • Development of Curriculum, Methodologies and Materials for English Language Lecturers and Teacher-Trainers of Rajabhat Universities

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการฯ

 • Critical Competencies for the 21st Century Language Classroom

 • Programmer for International Symposium on Teaching, Learning and Quality

 • อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน

 • การวิจัยในชั้นเรียน

 • เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ (บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย)

 • การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557