คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.นเรศ ยะมะหาร

สาขาวิชาทัศนศิลป์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปมหาบัณฑิต (ศม. จิตรกรรม)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปบัณฑิต (ศบ. จิตรกรรม)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร


งานวิจัย

 • เงาสะท้อนความเปลี่ยนเปลงของชีวิตในธรรมชาติ


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ตำรา

  การสร้างสรรค์เทคนิคในผลงานจิตรกรรมชั้นสูง

 • เอกสารประกอบการสอน

  การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ

 • งานสร้างสรรค์

  ร่องรอยแห่งความเปลี่ยนแปลงของชีวิตในธรรมชาติ

 • เอกสารประกอบการสอน

  ภาพพิมพ์พื้นฐาน

 • ตำรา

  เทคนิคในผลงานจิตรกรรมการพัฒนาตนเอง

 • อบรม หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • The future of art collboration no.3, DPU

 • Art workshop international

 • RMUTI International Art Workshop

 • International Art Festival And Art Workshop In Thailand

 • ไปราชการ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • เข้าร่วมภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม เพื่อชาติศาสนา พระมหากษัติรย์

 • วไลยอลงกรณ์น้อมลำรึกพระมหากรุณาธิคุณ

 • ให้อาจารย์ไปราชการ 28 ตค 2558

 • การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง

 • อบรมโครงการเชิงปฎิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่2

 • ให้อาจารย์ไปราชการวันที่2 กย 2558

 • อบรมผู้ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอน

 • วาดรูปด้วยใจ ศรัทธาในพระเจ้าแผ่นดิน

 • อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ education 4.0 ครั้งที่1

 • อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ 2559

 • อบรมบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดผลและการประเมินผล

 • อบรมเชิงปฎิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • อบรมมาตราฐานการเรียนรู้ 5ด้าน ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • อบรมโครงการเชิงปฎิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่2

 • ให้อาจารย์ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ (28-29 ส.ค. 57

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ