คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


รศ.สมศิริ อรุโณทัย

สาขาวิชาทัศนศิลป์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ศิลปศึกษามหาบัณฑิต) (กศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ศิลปะศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


งานวิจัย

 • การศึกษาและพัฒนาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์, กรณีศึกษาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ของ วินเซนต์ ฟาน ก๊อก

 • การศึกษาและพัฒนาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์, กรณีศึกษาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ของ วินเซนต์ ฟาน ก๊อก


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์

 • บทความ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์

 • บทความ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์

 • ตำรา

  ศิลปะและธุรกิจ 2

 • ตำรา

  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 253

 • ตำรา

  ประติมากรรมหิน

 • ตำรา

  กระเบื้องตกแต่งพุทธสถาปัตยกรรม

 • ตำรา

  ศิลปะและธุรกิจ

 • ตำรา

  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออกการพัฒนาตนเอง

 • ให้บุคลากรสายวิชาการเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 15 กพ 61 (อ ทั้งคณะ)

 • ให้ไปราชการโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับหลักสูตร RDU senior executive university gngagement for sustainabibity (อ สมศิริ)

 • ให้ไปราชการโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง RDU senior executive university gngagement for sustainabibity

 • ให้ไปราชการโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง RDU senior executive university gngagement for sustainabibity วันที่ 7 - 9 มค 60 (อ สมศิริ)

 • ให้บุคบากรไปราชการศึกษาดูงาน ณ วิยาลัยโพธิวิชชาลัย ม ศรีนครินทร์วิโรฒ จ สระแก้ว วันที่ 8 - 10 สค 60

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 วันที่ 17 - 18 กค 60

 • ใหม่ ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 มีค 60)

 • ให้อาจารย๋เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ในวันที่ 24 มีค 60.

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (วันที่ 10 มค 60)

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเชียนบทความวิจัย ภาคเช้า

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย ภาคบ่าย

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย ภาคบ่ายให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย ภาคบ่ายให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย ภาคบ่ายให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขีย

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเชียนบทความวิจัย ภาคเช้า

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วันที่ 27 ตค 59

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วันที่ 27 ตค 59ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วันที่ 27 ตค 59ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ขออนุญาตไปราชการวันที่ 3 - 4 กย 59 (อ สมศิริ) อบรมและปฏิบัติการภาพพิมพ์

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมผุ้ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม วันที่ 25 - 26 กค 59

 • ให้ข้าราชการ อาจาย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกันคุณภาพภายใน 57

 • ให้อาจารยืเข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 ถึง 15 มีค 59

 • เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 ถึง 15 มีค 59

 • เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • รื่อง ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 23 ธค 58 เวลา 8.30 ถึง 16.30 น

 • เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58

 • เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

 • จ้งข้อมูลการส่งตำรา โครงการตำรา 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่วไลยอลงกรณ์ (สสว)

 • ให้อาจารย์ไปราชการ การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติฯ

 • ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหมวด GE