คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.วินิจ จำปา

สาขาวิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • (ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา) (ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา )

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง
 • ศษ.บ.ศิลปกรรมศึกษา (ศษฺ.บ ศิลปกรรมศึกษา)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง
 • ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา) (ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง )

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง
 • ศษ.บ.ศิลปกรรมศึกษา (ศษฺ.บ ศิลปกรรมศึกษา)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง
 • ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา (ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง
 • ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา ( (ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา)) (ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา )

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่างผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การออกแบบโปสเตอร์

 • ตำรา

  ตำราออกแบบนิเทศศิลป์

 • เอกสารประกอบการสอน

  หลักการออกแบบศิลปกรรม

 • ตำรา

  การออกแบบนิเทศศิลป์1การพัฒนาตนเอง

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557