คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.เบญจรงค์ กุลสุ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • มานุษยดุริยางควิทยา (ศศ.ม.)

  มศว.
 • มานุษยดุริยางควิทยา (ศศม)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • สังคมศึกษา (กศ.บ.)

  มศว.สงขลา