huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.มณเฑียร รุ่งหิรัญ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมการดนตรี (ศศ.ม วัฒนธรรมการดนตรี)

  มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี

 • บทความ

  ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี

 • งานสร้างสรรค์

  โครงการเผยแพร่และเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และเข้าร่วมการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 • งานสร้างสรรค์

  Contemporary thai musicการพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลลัพธ์ผู้เรียนตาม DOE

 • โครงการอบรม Creative thinking การสร้างสรรค์ทางความคิดกับกระบวนการสอนการทำงาน

 • โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงประสิทธิภาพฯ

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • ข้าราชการ อาจารย์ และบุลากรเข้าร่วมอบรม การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพฯ

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ

 • เสวนากาแฟดนตรีบำบัด

 • ประชุมดนตรีแจ๊สนานาชาติแห่งประเทศไทย Thailand International jazz Conference 2019

 • พัฒนาทักษะวิชาชีพและเพิ่มพูนประสบการณ์ดนตรีเพื่อก้าวสู่ระดับสากล

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

 • ร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • การเขียนบทความดนตรีเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ

 • โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2

 • กิจกรรมบำบัดเพื่อเด็กกลุ่มอาการออทิสติกและพัฒนาการช้า

 • Piano teaching method for paino teacher

 • เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วั

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • โครงการสัมมนา ความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

 • โครงการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง

 • โครงอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557