คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ (ปร.ด.)

  มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี


งานวิจัย

 • โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ จ. สระแก้ว

 • การสร้างความเข้มแข็งด้วยพลังชุมชนเพื่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืนพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านเนิสะอาด ต.หนองนำ้ใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 • บทความ

  แนวทางการจัดการชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน กรณี บ้านหัวคู ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวงจ.พระนครศรีอยุธยาการพัฒนาตนเอง

 • โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเชิงผลิตภาพ ฯ

 • โครงการอบรมบริการจัดการแบบมีส่วนร่วมฯ

 • โครงการอบรมบุคลากร ฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการเขียนบทความวิชาการ

 • โครงการยุทธศาตร์พัฒนาท้องถิ่น

 • โครงการ การตรวจประกัน ฯ

 • ประชุทสัมมนาทำแผนปฏิบัติการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ฯ ปี 2561

 • โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ฯ

 • โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ

 • การอบรมทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ

 • การสัมมนา กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของไทยเปรียบเทียบเกาหลี

 • การประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 6

 • การอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 • โครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ

 • โครงการถอดบทเรียนประกันคุณภาพการศึกา ฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2560

 • โครงการ "จัดการความรู้" Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารหลักสูตรตามเกรณฑ์มาตรฐาน ฯ"

 • โครงการอบรมเรื่องบทสรุปของการสอน ฯ

 • ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงชนบทในสังคมไทย ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว

 • โครงการการทบทวนการสอบเพื่องานประกันคุณภาพนักศึกษา ฯ

 • โครงการการพัฒนาชุมชนคามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี2558

 • โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษา

 • โครงการอบรมการเข้าตำแหน่งทางวิชาการ

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา

 • โครงการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14