huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • การบริหารสังคม (สส.ด.)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พัฒนาชนบทศึกษา (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานวิจัย

 • การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางมรดกวัฒนธรรม 9 เส้นทาง : ศึกษากรณี เส้นทางที่ 1 มรดกวัฒธรรมไทยกลุ่ม “อาณาจักรล้านนา – อยุธยา”

 • การพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • เอกสารประกอบการสอน

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาตนเอง

 • สัมมนาวิชาการ "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน"