คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


อ.ดร.ประพีร์พร อักษรศรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปร.ด. )

  มรภ.ราชนครินทร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.ร.ด.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • การจัดการพัฒนาสังคม (พบ.ม.)

  นิด้า
 • นาฏศิลป์ (ศศ.บ.)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  SUSTAINABLE COMMUNITY ENTERPRISES IN THAILAND: AN APPROACH DEVELOPED BASED ON EXPERIENCE AND HOW NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS CAN ENHANCE IMPLEMENTATION.