คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์) (ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา))

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครุศาตรบัณพิต (ค.บ.)

  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา


งานวิจัย

 • การอนุรักษ์หุ่นกระบอกของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  เรื่องการอนุรักษ์หุ่นกระบอกของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

 • ตำรา

  เรื่องลิเกการพัฒนาตนเอง

 • อบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

 • โครงการอบรมผุ้ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย"

 • โครงการวิจัย "เครือข่ายการวิจารณ์ การวิจัยและพัฒนาด้านศิลปะการแสดง"

 • อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ ม.ฯ In House

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน

 • อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • อบรมโครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ "ความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น"

 • โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58

 • ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ วันที่ 2 ตค 58 วิจัยในมนุษย์

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาการพัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาการพัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง

 • ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารและการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้เกิดประสิทธภาพแลพประสิทธิผล

 • ให้อาจารย์ไปราชการ เสวนา SACICT Craft Trend 2015

 • ให้อาจารย์ไปราชการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานในงานนาฏศิลป์ไทย

 • ให้อาจารย์ไปราชการ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2557

 • ให้อาจารย์ไปราชการ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติฯ

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทักษะชีวิต

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการฯ

 • โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

 • ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ฯ

 • อบรม เทคนิคการจัดการความรู็ การวัดผลฯ (22 ม.ค. 57)

 • ไปราชการ ประชุมวิชาการนานาชาติ "ปรัชญา ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ฯ

 • อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา (18 ธ.ค. 56)11 ธ.ค

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557