คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ปิยะ สงวนสิน

สาขาวิชารัฐศาสตร์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • พัฒนาสังคม (การจัดการการพัฒนาสังคม) (ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนาสังคม))

  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • ธุรกิจศึกษา (ศษ.บ.(ธุรกิจศึกษา))

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานวิจัย

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเเนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาสในการพัฒนาสังคมไทย


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 • บทความ

  การตีความคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของชุมชนสุเหร่าใหม่เจริญ

 • บทความ

  การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมพลเมืองดี

 • ตำรา

  การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ

 • บทความ

  ช่องทางของการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดการเมืองไทย

 • บทความ

  แนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง

 • บทความ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗การพัฒนาตนเอง

 • ประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 มิย 62

 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิ "ใจ" รุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System

 • การอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุรวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (TQR)

 • การนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ วันที่ 1

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 - 12 มค 61)

 • สร้างวินัยการออม เตรียมความพร้อมเมื่อสูงวัย

 • ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ

 • วิทยากร บรรยายวิชาพลวัตโลก ของหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 - 20 ตค 60)

 • หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL (Paper Base)

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60

 • เส้นทางลัดสู่การเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

 • อบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)

 • ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ เรื่องพลวัตโลก

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ (ภาคเช้า) วันที่ 7 ตค 59

 • อบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ (ภาคเช้า)

 • การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม

 • อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ

 • อบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59

 • เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 ถึง 15 มีค 59

 • เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58

 • ให้อาจารย์ไปราชการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (6-7 ส.ค. 57)16 พ.ค. 2557

 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)2 มิ.ย. 2557

 • ให้อาจารย์ไปราชการ โครงการประชุมสัมมนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการฯ (5-6 มิ.ย. 57)21 พ.ค. 2557

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง (22 เม.ย. 57)

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก รุ่นที่ 2 (18-22 พ.ย. 56)

 • ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (21-22 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ (16 ต.ค. , 6 พ.ย. , 4 ธ.ค. 56 , 8 ม.ค. 57)7 ต.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (2 ต.ค. 56)27 ก.ย. 2556