คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • การเมือง (ปรัชาญาดุษฎีบัณฑิต )

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ศศม.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • (บริหารงานบุคคล) (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


งานวิจัย

 • สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองทุนกยศ.

 • วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกองทุนกยศ.

 • การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธขมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 • สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ)

 • การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการโลจิติส และห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

 • แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของอาเซียน

 • วิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • การศึกษาการสร้างตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย”

 • ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

 • โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระ

 • ศึกษาวิเคราะห์แผนที่ข้อมูลประชากรและสวัสดิการสังคมชาติพันธุ์ชาวเล

 • ประชาธิปไตยชุมชนสู่การเรียนรู้ภาคพลเมือง ด้านการจัดการทุนชุมชนตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 • ประชาธิปไตยชุมชน จังหวัดปทุมธานี

 • ประชาธิปไตยชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด นครปฐม นครนายก สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก้ว

 • งานวิจัยการจัดทำแผนพัฒนาพรรคการเมือง ระยะ3ปี 2552-2555


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ตำรา

  มหาวิทยาลัยไทย:ก้าวให้พ้นกับดักโลกาภิวัตน์ไปให้ได้

 • ตำรา

  มหาวิทยาลัยไทย:ก้าวให้พ้นกับดักโลกาภิวัตน์ไปให้ได้

 • บทความ

  มหาวิทยาลัยไทยบนเส้นทางการปรับตัวแบะเปลี่ยนแปลงยุคหลังโลกาภิวัตน์ กับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่า

 • เอกสารประกอบการสอน

  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 • บทความ

  The Success of Putting Good Governance into Practice of the Local Administrative Organizations in Central Region of Thailand

 • บทความ

  โลกในอนาคต : หลังโลกาภิวัตน์

 • บทความ

  The Study of Living and Arable Land Management Model in Phuech-Udom Subdistrict, Lamlukka District, Pathum Thani Province, Thailand

 • บทความ

  การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน : กรณีศึกษา ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน : กรณีศึกษาตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  การศึกษาการสร้างตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย

 • บทความ

  Causal Factors of Success in the Good Governance Implementation of Local Administrative Organizations in Central Region, Thailand

 • บทความ

  โลกาภิวัตน์สู่หลังโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยไทยในศตวรรษที่ 21

 • บทความ

  หลักการจัดการนิยมใหม่ (new managerialism model)กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในสภาวการณ์เป็นระเบียบหรือไร้ระเบียบ (เลอะเทอะ)

 • บทความ

  มหาวิทยาลัยภายใต้กระแสทุนิยมโลกภิวัตน์กับการจัดการศึกษาให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพาณิชย์

 • เอกสารประกอบการสอน

  เวทีทางออกประเทศไทย

 • บทความ

  มหาวิทยาลัยไทยในยุคทุนนิยม โลกาภิวัตน์:จุดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์บนความท้าทายการพัฒนาตนเอง

 • อบรมเชิงผลิตภาพ

 • อบรมการเขียนประกัน

 • อบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สกว ท้องถิ่น

 • ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดการข้อมูลการวิจัย และพัฒนาชุมชน (สสส.)

 • เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติEdpEx Sharing day

 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน

 • นักวิชาการเพื่อสังคม

 • ถอดบทเรียนประกันคุณภาพภายใน

 • พัฒนาศักยภาพวิชาการรับใช้สังคม

 • ประกันคุณภาพการศึกษา

 • แนวคิดและเครื่องมือการทำงานวิขาการรับใช้สังคม

 • การอบรมวิจัยในตัวมนุษย์

 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 • 2557-CMH-250 ให้อาจารย์ไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • โครงการแลกเปลี่ยนรู้ทางวิชาการฯ

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจฯ

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

 • มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557

 • โครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบฯ (19-20 ธ.ค. 56)6 ธ.ค. 2556

 • โครงการอบรมและพัฒนาค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

 • ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 143

 • ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ

 • 2556-CMV-1876 ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556