huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.วุฒินันท์ สีเตชะ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสร์ประยุกต์) (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาตนเอง

 • ระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรม

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี 2560

 • 2017 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Culture of Leisure-Balance of life

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พรบ. ใหม่

 • การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560

 • เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสุตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 1-2 พย 59

 • สองภาษาสร้างได้? การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่

 • สองภาษาสร้างได้? การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่

 • บริการวิชาการสู่ควมเป็นเลิศ

 • โครงการทวนสอบเพื่อประกันคุณภาพ

 • อบรมอาจารย์สหกิจศึกษา