คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.วุฒินันท์ สีเตชะ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสร์ประยุกต์) (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสร์ประยุกต์)) (รป.ด. )

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาตนเอง

 • innovative and sustainable development of English Language Teaching (ELT) in the Digital world

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาสรรถนะตามพันธกิจของ ม. เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนนรู้ผ่านเกมส์ วันที่ 22 มค 62

 • โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการประชุมระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • การสอนภาษาอังกฤษ TU-TESOL

 • ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL)

 • ระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรม

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี 2560

 • 2017 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Culture of Leisure-Balance of life

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พรบ. ใหม่

 • การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560

 • เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสุตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 1-2 พย 59

 • สองภาษาสร้างได้? การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่

 • สองภาษาสร้างได้? การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่

 • บริการวิชาการสู่ควมเป็นเลิศ

 • โครงการทวนสอบเพื่อประกันคุณภาพ

 • อบรมอาจารย์สหกิจศึกษา