คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.พรศิริ นาควัชระ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (อ.ม.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาษาไทย (ศศ.บ. )

  มศว.ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ตำรา

  ตำรา VGE 102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร

 • ตำรา

  การใช้ภาาษไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร บทที่ 5 การพัฒนาทักษะการอ่าน

 • ตำรา

  ภาษาไทยสำหรับครูการพัฒนาตนเอง

 • เพิ่มพูนความรู้ภาษาไทยร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย

 • อบรอมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ใหม่"

 • กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป"

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ รุ่นที่ 3"

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • "แนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร" ประจำปีการศึกษา 2559

 • การจัดทำผลการเรียนรู้ 5ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • อบรมหัวข้อ"Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว"

 • "ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล"

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ:การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณาพการศึกษา

 • อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน