huso@vru.ac.th (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คด. (อุดมศึกษา))

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) (อ.ม. )

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) (อ.บ. )

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานวิจัย

 • ความต้องการสารสนเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านสระแก้ว

 • รายงานการวิจัยเรื่องการใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว

 • การแสวงหาสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชาสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาตนเอง

 • มหาวิทยาลัยประกอบการในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบการและวิจัยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • ไปราชการต่างประเทศ โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะคณบดี (3-5 ก.พ. 57)

 • ไปราชการ อบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะคณบดี (20-24 ม.ค. 57)