คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


อ.ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

เลขานุการสาขา

  การศึกษา

 • บรรณารักษ์ (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิลปศาสตร์บัณฑืต (ศศ.บ)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนาตนเอง

 • ภูมิคุ้มกันเพีือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

 • นักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ฝสำนัก รุ่นที่2