huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 • รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตร์การปกครอง (ร.บ.รัฐศาสตร์การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2))

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


งานวิจัย

 • วิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 • ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ข้อมูลและสถิติที่สำคัญสำหรับสังคมสูงอายุ: ถอดบทเรียนจากต่างประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ

 • บทความ

  การกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • บทความ

  ปัจจัยที่ก าหนดวัฒนธรรมองค์การ: ส ารวจผลการศึกษาตามแนวทาง Functionalist และ Interpretivist

 • บทความ

  หลักการทรงงานกับประชาธิปไตยไทย

 • บทความ

  ความชอบธรรมของอำนาจในการปกครองตามแนวคิดแบบพุทธ และพราหมณ์

 • บทความ

  บทความ : ความชอบธรรมของอำนาจในการปกครองตามแนวคิดแบบพุทธ และพราหมณ์

 • บทความ

  วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

 • บทความ

  วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครการพัฒนาตนเอง

 • แนะนำการใช้งานฐานข้อมูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 • รับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ จากภาครับ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 • เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม

 • research zone (2020): phase 151

 • อดีต ปัจจุบันและอนาคต รัฐธรรมนูญไทย

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • ฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 • ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ

 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

 • รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

 • สัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ซ และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2

 • ถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0

 • การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตาม EdPex

 • บทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล

 • EdPex Sharing Day

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • การทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 • สัมมนาทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ

 • การจัดตั้งหน่วยงานและการขอรับรรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการฯ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์

 • โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

 • โครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557