huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

สาขาวิชาจิตวิทยา

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  สถาบันราชภัฏธนบุรี


งานวิจัย

 • รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ําตะบัน ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การศึกษาความสัมพันธระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์

 • บทความ

  ปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง

 • บทความ

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และมุมมองเกี่ยวกับเวลากับความคิดเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • บทความ

  ผลของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

 • บทความ

  การศึกษาความสัมพนั ธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนนุ ด้านการ เรียนของผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์

 • บทความ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยทางการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

 • บทความ

  ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี.การพัฒนาตนเอง

 • โครงการ Research Zone (2020) : การเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐานและชุมชนเป็นฐาน

 • โครงการ Research Zone (2020) : การกำหนดปัญหาและสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย

 • โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 • เข้าร่วมอบรม การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพฯ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2

 • จิตวิทยาทันสมัยกับการดำเนินชีวิต

 • อบรมหลักสูตร ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งฯ

 • ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งฯ

 • โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-5 กค 62

 • การคัดกรองสุขภาพจิตนักศึกษา

 • การประชุมและเสนอผลงานระดับชาติทางจิตวิทยา

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติกรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันในสังคมเพื่่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนฯ

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ

 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS ti

 • โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

 • อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ productive learning

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • QA Sharing

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • กิจกรรมอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตสำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

 • Intelligence for Learning in Digital Age

 • Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุมฺระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ

 • โครงการอบรมทางวิชาการ LISREL

 • โครงการอบรมทางวิชาการ MPLUS

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • ใหม่ ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การวัดผลและการประเมินผล

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

 • Research Zone : Phase 118

 • หลักสูตรการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง

 • โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพภายใน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 2