คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

สาขาวิชาจิตวิทยา

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานวิจัย

 • โครงการวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจฐานรากกึ่งเมืองกึ่งชนบทโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 • พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา : กรณีศึกษาในเขต กรุงเทพมหานคร


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • บทความ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

 • บทความ

  ธรรมชาติเพื่อชีวิตที่ดีงาม: แบบอย่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9

 • เอกสารประกอบการสอน

  จิตวิทยาครอบครัว

 • ตำรา

  จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น

 • บทความ

  การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมุมมองใหม่: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ A New Perspective to Promote Health Behavior: Moving from theory to practice.

 • บทความ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี.

 • เอกสารประกอบการสอน

  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • บทความ

  A LEARNING PROCESS OF VOLUNTEER SPIRIT DEVELOPMENT IN YOUTHS: THE RAK KHAO CHAMAO GROUPการพัฒนาตนเอง

 • การอบรมTQA

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วมฯ

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพฯ

 • การอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาปี2562

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกาษาภายในฯ วันที่ 28-29 สค 62 (อ ภิศักดิ์)

 • โครงการอบรมการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตามแนวทาง EdPEx วันที่ 25 - 26 มิย 62 (สมจ)

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (ทำแผนคณะ วันที่ 27 - 28 พค 62 ณ เขาใหญ่)

 • กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์

 • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ มรภ วไลยอลงกรณ์ฯ

 • โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 • การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 • การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • QA Sharing

 • น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • การอบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 24 (สกอ)

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • เปิดหลักสูตรโท-เอกอย่างไรให้ตอบโจทย์

 • เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเติมเต็มความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหน่วยจัดการร่วมกับ สสส.ในระดับพื้นที่ (Node) สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก

 • การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม

 • เข้าร่วมอบรม Thailand Engagement

 • โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” ระยะสั้น (In House)

 • โครงการอบรมปฐมนิเทศ “หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

 • โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

 • โครงการการเข้าค่ายวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • การวัดและการประเมินผล

 • การ ใช้google form และgoogle classroom ในการจัดการเรียนรู้

 • เข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58

 • การปรึกษาทางเลือกเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางสังคมกรณีเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

 • โครงการประชุมทางวิชาการ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Couple Therapy