huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.มนฤดี ช่วงฉ่ำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาผลงานวิชาการอื่นๆ

 • เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น

 • บทความ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี

 • เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้นการพัฒนาตนเอง

 • อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ VRU Grad English Test สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 • เครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น "โอกาสของชุมชนกับการพัฒนาโครงการเกษตรในเมือง"

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA

 • แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ, ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยมดำเนินการแบบสากล

 • แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ, ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยมดำเนินการแบบสากล

 • แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ, ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยมดำเนินการแบบสากล

 • อบรมหลักสูตร อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • เขียนผลงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุค 4.0 "

 • สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0

 • วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง

 • อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

 • อบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ

 • การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม

 • การบำบัดผสมผสานเพื่อผลลัพธ์ที่ีดี

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • The 3rd Engagement Thailand

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ

 • อบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Edpex sharing day

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Edpex sharing day

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือ นศ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google classroom

 • การอบรมการใช้ระบบ CHE QA ONLINE

 • โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ การศึกษา

 • โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพนักศึกษา PDCA

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ (CHE QA ONLINE SYSTEM)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายปฏิบัติการผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557

 • มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557

 • โครงการยกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ

 • อบรม เทคนิคการจัดการความรู้ การวัดผลฯ

 • อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ

 • ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา

 • การเพิ่มคุณค่าให้กับตำราและผลงานวิชาการ