huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ (ปร.ด.)

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  รำมอญ: ความเป็นมาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  รำมอญ: ความเป็นมาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  รำมอญ: ความเป็นมาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในจังหวัดปทุมธานี

 • งานสร้างสรรค์

  การสร้างศูนย์การเรียนรู้ไก่ชนสู่ชุมชนสีขาว

 • งานสร้างสรรค์

  ปลาบู่ทอง: การสร้างสื่อนิทานพื้นบ้านกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

 • บทความ

  รำมอญ:ความเป็นมาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  ทัศนานาฏยชาตรี : กระบวนการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพื่อการแข่งขัน

 • บทความ

  บ้านทรงไทย: พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

 • บทความ

  รำมอญ: ประเพณีทรงคุณค่าจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  เล่ะฮ์โหม่น: การรำ พิธีกรรม จารีต ในจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  เล่ะฮ์โหม่น: การรำ พิธีกรรม จารีต ในจังหวัดปทุมธานี

 • งานสร้างสรรค์

  ทัศนานาฏยชาตรี: กระบวนการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพื่อการแข่งขัน

 • บทความ

  รำมอญ: ประเพณีทรงคุณค่าจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  The Study of Using Mon Dance in Pathum Thani Province’s Traditionการพัฒนาตนเอง

 • ให้อาจารย์ไปราชการวันที่ 8 และ 10 เมย 62 (อ ดุสิตธร)

 • โครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • โครงการอบรมResearch Zone 2019 : Phase 144

 • พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม

 • ทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • "How to be a good Inventor"

 • ลิขสิทธ์ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561

 • อบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา2559

 • พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและหลักการของ ICH GCP

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว ครั้งที่4

 • STEM มืออาชีพสำหรับครูอาเชียน

 • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญา

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day

 • อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว ครั้งที่3

 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 • นาฏกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • Thailand 4.0

 • นาฏกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • Thailand 4.0

 • ถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว

 • อบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0

 • แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ ฯ

 • กฏหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการฯ

 • ค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ

 • อบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้5ด้านฯ

 • โครงการการทบทวนสอบเพื่อประกันคุณภาพฯ

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป