คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

ทำเนียบคณบดี


ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงค์ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ศรีจันทร์ วิชาตรง หัวหน้าวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2519 - 2522
2 อาจารย์ประทีป รุ่งตรานนท์ หัวหน้าวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2522 - 2526
3 ผศ.สุรีย์พร ไชยเดช หัวหน้าวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2526 - 2530
4 ผศ.ดร.จันทนี อินทรสูต หัวหน้าวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2530 - 2534
5 อาจารย์บุญสม เขียนเสมอ หัวหน้าวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2534 - 2538
6 ผศ.ดร.จันทนี อินทรสูต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2538 - 2542
7 ผศ.สุรีย์พร ไชยเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2542 - 2552
8 ผศ.เอก ศรีเชลียง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 - 2556
9 ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 - 2560
10 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561 - ปัจจุบัน