คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

ทำเนียบคณบดี


ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงค์ตำแหน่ง
1 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดี 2561 - ปัจจุบัน