เกี่ยวกับคณะ

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าประสงค์

 1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 2. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์
 3. มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
 4. มีระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 5. มีระบบการบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้ และเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการพัฒนา คณะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2
  การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3
  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 4. ยุทธศาสตร์ 4
  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
0%
Drag View Close play