เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

History

ประวัติ

2547 - ปัจจุบัน

ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีฐานะเทียบเท่ากอง ยกมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ศึกษาและตลาดแรงงาน เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 1. สาขาวิชาดนตรีสากล
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สาขาวิชาจิตวิทยา
 4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 5. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 6. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 7. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 8. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)
 10. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศก.บ.)สาขาวิชาทัศนศิลป์
 11. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)สาขาวิชานิติศาสตร์
 12. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2545

เปลี่ยนชื่อ

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2527 - 2543

ผลิตบัณฑิตสาย ศิลปศาสตร์

ผลิตบัณฑิตสาย ศิลปศาสตร์ ตามรพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 10 กำหนดให้ คณะเป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากอง หมายถึง หน่วยงานใน สถาบันที่ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่หลัก ของสถาบัน กล่าวได้ว่า คณะ เป็นหน่วยงานหลักใน การปฏิบัติหน้าที่ของ สถาบันฯ ปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรต่อไปนี้

 1. โปรแกรมวิชาภาษไทย ระดับ ค.บ. และ ศศ.บ.
 2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ศศ.บ.
 3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับ ศศ.บ.(ศูนย์ กทม.)
 4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับ ศศ.บ.
 5. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ระดับ ศศ.บ.
 6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ ศศ.บ.
 7. โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ระดับ ศศบ.
 8. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ระดับ ค.บ.
 9. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร ระดับ อ.ศศ.
 10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ระดับ ค.บ.
 11. โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ระดับ อ.ศศ. (กศ.ปช.)
2519 - 2527

ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์

ในระยะ พ.ศ. 2519 - 2527 ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ทั้งหมด

2518

ตั้งขึ้นเป็นคณะวิชา

ตั้งขึ้นเป็นคณะวิชา 2518 เนื่องจากพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู 2518 ปรับสถานภาพของวิทยาลัยครูเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของ ท้องถิ่น ผลิตเฉพาะวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2519 โดยเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี มี หลักสูตรดังนี้

 1. ภาควิชาภาษาไทย
 2. ภาควิชาภูมิศาสตร์
 3. ภาควิชาประวัติศาสตร์
 4. ภาควิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
 5. ภาควิชาสังคมวิทยา
 6. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 7. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐศาสนศาสตร์และ นิติศาสตร์
 8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ต่อมาเพิ่มเติมเป็นบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 9. ภาควิชาศิลปศึกษา
 10. ภาควิชานาฎศิลป์
 11. ภาควิชาดนตรี
0%
Drag View Close play