เกี่ยวกับคณะ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

0%
Drag View Close play