เกี่ยวกับคณะ · เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คณะกรรมการประจำส่วนราชการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุนันทา
ลีเลิศพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอาคม
สุวรรณโน

กรรมการ

ผศ.ดร.สมทรง
บรรจงธิติทานต์

กรรมการ

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์
ตติยะลาภะ

กรรมการ

ผศ.ดร.หทัยรัตน์
อ่วมน้อย

กรรมการตัวแทนคณาจารย์

อ.พิชญาณี เชิงคีรี
ไชยยะ

กรรมการตัวแทนคณาจารย์

อ.บุญอนันต์
บุญสนธิ์

กรรมการตัวแทนประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ไททัศน์
มาลา

กรรมการตัวแทนประธานหลักสูตร

อ.วิเชียร
ธนลาภประเสริฐ

0%
Drag View Close play