เกี่ยวกับคณะ · เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คณะกรรมการประจำส่วนราชการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ภิศักดิ์
กัลยาณมิตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระญาณวิกรม (อุเทน
สิริสาโร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา
เคณาภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนสุนทร
สว่างสาลี

กรรมการ

ผศ.ดร.สมทรง
บรรจงธิติทานต์

กรรมการ

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์
ตติยะลาภะ

กรรมการ

ผศ.ธีระญา
ปราบปราม

กรรมการ

ผศ.นริศรา
จริยะพันธุ์

กรรมการ

ผศ.ดร.วิภาพร
ตัณฑสวัสดิ์

กรรมการ

อ.ดร.มุกริน
วิโรจน์ชูฉัตร

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.หทัยรัตน์
อ่วมน้อย

0%
Drag View Close play