เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอันดับ 1 ของคณะมนุษย์ฯในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

พันธกิจ

  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  • พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น
  • ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกื้อกูลการเรียนรู้ และเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการพัฒนาคณะอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

HSVALAYA
Humanity and Social Responsibility VALAYA

H : Humanity การมีคุณธรรมยึดมั่นความถูกต้องในการทำงาน และเคารพในความแตกต่างหลากหลาย
S : Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม
V : Visionary เป็นผู้รอบรู้
A : Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields ผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

0%
Drag View Close play