หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ศป.บ. (ทัศนศิลป์)    

Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)

B.F.A. (Visual Arts)

ปรัชญา / Philosophy

พัฒนาความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนและอาชีพ

ความสำคัญ / Significance

นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมต้องมีความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับศิลปกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคม สามารถปรับตัว และเรียนรู้งาน เรียนรู้คน เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


วัตถุประสงค์ / Objectives
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปกรรม
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ และทักษะมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 9 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาเนื้อหา 88 หน่วยกิต        
     - กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต        
     - กลุ่มวิชาเลือก 58 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
 • ศิลปินอิสระ
 • ครู นักวิชาการด้านศิลปะ
 • อาชีพอิสระด้านศิลปะ
 • ครีเอทีฟ
 • อาร์ตไดเรกเตอร์ 
 • กราฟฟิกดีไซน์ 
 • พร็อพมาสเตอร์
 • นักตัดต่อวีดีโอ
ค่าลงทะเบียนสาขาวิชาทัศนศิลป์

11,000 บาท 

ข้อมูลการรับสมัคร
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2. http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
3. www.facebook.com/Visual.Arts.VRU/

ช่องทางการติดต่อสาขา
1. Facebook: www.facebook.com/Visual.Arts.VRU/
2. ผศ.นเรศ ยะมะหาร    ประธานกรรมการ / โทรศัพท์: 081-375-8283  
3. อ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ  กรรมการเเละเลขานุการ / โทรศัพท์: 091-451-5995 

ข้อมูลความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปกรรมอย่างหลากหลาย มีความเชี่ยวชาญในศิลปะประเภทต่าง ๆ  เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย เครื่องเคลือบดินเผา เเละคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิชาการด้านงานสร้างสรรค์ในเวทีการประกวดระดับชาติ เเละระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถถ่ายทอดให้ความรู้ พัฒนาทางด้านศิลปกรรม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา เเละผลักดันให้ก้าวไปสู่การประกวด มีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติเเละระดับนานาชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกของหลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ ห้องสมุดสาขาวิชาทัศนศิลป์ ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ พื้นที่ปฏิบัติการประติมากรรม คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

ผลงานเชิงประจักษ์ของหลังสูตร           
1. รางวัลที่ 3 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
นายอนุชา ทับทิมดี / ผลงานสร้างสรรค์: ความงามในวัตถุ หมายเลข 3      
 2. รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงดีเด่น โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 11 นายอนุชา ทับทิมดี / ผลงานสร้างสรรค์: ร่องรอยแห่งความทรงจำ   
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561 นางสาวชุติมา สายเส็ง / ผลงานสร้างสรรค์: Memories 57
4. ประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ครั้งที่ 2 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวเจนจิรา หงษ์เอี่ยม / ผลงานสร้างสรรค์: นวัตกรรมบนผืนผ้า             
5. นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 นางสาวกรกนก โพธิ์ละเดา / ผลงานสร้างสรรค์: ผลิดอกออกผล นางสาวมัตติกา ไกรแสวง / ผลงานสร้างสรรค์: สายสัมพันธ์แห่งรัก นายพลวัฒน์ จำปา / ผลงานสร้างสรรค์: สังขาร   

การให้ทุนการศึกษา

1. กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

2. กองทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร
3. ทุนการศึกษาไหว้ครู
4. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

กิจกรรมของหลักสูตรในปีการศึกษา
1. กิจกรรมศึกษาดูงานศิลปกรรม Bangkok Art Biennale 2018         
2. กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์  
3. กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาทัศนศิลป์
4. กิจกรรมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์     
5. กิจกรรมเตรียมความพร้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1                 
6. กิจกรรมเวิร์คช็อปและเสวนาศิลปะ “Painting of Year” ธนาคารยูโอบี จำกัด
0%
Drag View Close play