หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

Bachelor of Arts (Music)

B.A. (Music)

ปรัชญา / Philosophy

ผลิตบัณฑิตดนตรีให้มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีสากล มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนาดนตรีไปสู่ความเป็นเลิศ

ความสำคัญ / Significance

วัตถุประสงค์ / Objectives
1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในปฏิบัติการด้านดนตรีได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีเทียวเท่ามาตรฐานสากล เพียงพอที่จะขยายและที่จะศึกษาต่อเพ่ิมเติ่มได้ 3. เพื่อให้มีความศรัทธา มีความภูมิใจและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพทางดนตรี 4. เพื่อให้มีความสามารถทางด้านดนตรีในระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
0%
Drag View Close play