หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)

Bachelor of Arts (English for International Communication)

ฺB.A. (English for International Communication)

ปรัชญา / Philosophy

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสากล เข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ

Philosophy 
    Our program aims to produce the well-versed graduates with English language proficiency for international communication, a deep understanding of cultural diversity, integrity, ethical behaviors, and competence in applying the acquired knowledge to improve work performance both in and outside the country.


ความสำคัญ / Significance

1. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน การประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค และการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ทำให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารมากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สำคัญที่สุดที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมโลก ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ควรจะสามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ และสามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้
2. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ผลักดันให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ประชาคมอาเซียน

Significance
1. In order to promote Thailand as a major hub for investment, business transaction in Asia, and regional development cooperation as well as to maximize Thailand’s readiness for ASEAN Community integration, based upon The Eleventh National Economic and Social Development Plan (2012 - 2016), the English language has increased its significance as the international communication tool which facilitates education, economy, and world society. Consequently, our graduates who have been equipped with comprehensive knowledge, practical skills of English, and a profound understanding of cultural differences are able to work in a wide variety of international environments and compete effectively in the ASEAN and global labor markets.
2. In response to the policy of the Ministry of Education which promotes teaching and learning of English as a significant factor driving Thailand towards the ASEAN Community, the program offers the teaching and learning environment that is in line with the imposed requirements.

วัตถุประสงค์ / Objectives
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ

 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม      
              
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถนำความรู้และทักษะปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้     
               
4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโลก         
           
5. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

Objectives 
1. To produce the graduates who have integrity, ethical behaviors, and ethics in English related professions.  
2. To equip the graduates with the knowledge and skills of using English for effective communication, at an international level; and a profound understanding of cultural differences.  
3. To equip the graduates with cognitive skills, creativity, and competence in applying the acquired knowledge to improve work performance.  
4. To encourage the graduates to work and live with others happily as well as be responsible for oneself and society.
5. To equip the graduates with critical thinking skills, competence in using information technology and English as the tools for studying, researching, and presenting data appropriately.  

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   133 หน่วยกิต

2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้  
        
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า     30      หน่วยกิต
               1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 9       หน่วยกิต                1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    13     หน่วยกิต              1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8                                                                                                 หน่วยกิต       
     2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า           97       หน่วยกิต
                2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                  90        หน่วยกิต                    2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                            48         หน่วยกิต                     2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                            42         หน่วยกิต           2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า             6         หน่วยกิต                      
3. รายวิชาในหมวดต่างๆ
                               
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า        30     หน่วยกิต 

        ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย                          2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า                 97   หน่วยกิต                 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา   จำนวนไม่น้อยกว่า        93   หน่วยกิต                      2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า   51                                                                                                    หน่วยกิต

3.1 Curriculum 
3.1.1 Minimum Course Requirement                             133 credits 
3.1.2 Curriculum Structure, categorized by subject fields
   1) General Education courses of not less than             30 credits
       1.1) Language and Communication courses              9 credits
       1.2) Humanities and Social Sciences courses            13 credits
       1.3) Mathematics, Sciences and Technology courses  8 credits
   2) Specialized Core courses of not less than               97 credits
       2.1) Theoretical courses                                         90 credits
              2.1.1) Compulsory courses                              48 credits
              2.1.2) Compulsory elective courses                  42 credits
       2.2) Practical training or internship courses               7 credits
  3) Free elective courses of not less than                        6 credits

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
  • พนักงาน / เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ     
  • พนักงาน / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ    
  • พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ     
  • พนักงานโรงแรม     
  • มัคคุเทศก์     
  • พนักงานสายการบิน    
  • พนักงานบริษัท     
  • รับราชการ     
  • อาชีพอิสระ      
  • ล่าม
Career  opportunities
- Staff in public and private organizations which requires a good command of English   
- Staff in public and private organizations abroad        
- Staff in tourism and hospitality industry
        
- Hotel staff
         
- Tourist guides
         
- Airline staff (ground staff, cabin crew)
       
- Company staff members
     
- Government officers
   
- Freelancers    
        
- Interpreters
0%
Drag View Close play