หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts (English)

B.A. (English)

ปรัชญา / Philosophy

          ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสากล  เข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานอาชีพได้

Philosophy

          Our program aims at equipping the graduates with English language proficiency, a profound understanding of cultural differences, integrity, ethical behaviors, and competence in applying the acquired knowledge to improve work performance.

ความสำคัญ / Significance

 1. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน การประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค และการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ทำให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารมากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สำคัญที่สุดที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมโลก ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรจะสามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ และสามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้
 2. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ผลักดันให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ประชาคมอาเซียน

Significance

 1. In order to promote Thailand as a major hub for investment, Asia's business transaction, and regional development cooperation; and to maximize Thailand's readiness for ASEAN Community integration, based on The Eleventh National Economic and Social Development Plan (2012 - 2016), the English language has increased its significance as the international communication tool which facilitates education, economic and world society development. Consequently, our graduates who have been equipped with comprehensive knowledge, practical skills of English, and a profound understanding of cultural differences tend to have an enormous advantage over others. In other words, they are able to work in a wide variety of international environments and compete effectively in the ASEAN and global labor markets.
 2. In responding to  the Ministry of Education's Policy which promotes teaching and learning of English as a significant factor driving Thailand towards the ASEAN Community, our program offers the teaching and learning environment that is in line with the imposed requirements.

วัตถุประสงค์ / Objectives
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้
 4. พื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 5. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม


 1. To produce the graduates who have integrity, ethical behaviors, and ethics in English related professions.
 2. To equip the graduates with the knowledge and skills of using English for effective communication, at an international level; and a profound understanding of cultural differences.
 3. To equip the graduates with cognitive skills, creativity, and competence in applying the acquired knowledge to improve work performance.
 4. To encourage the graduates to work and live with others happily as well as be responsible for oneself and society.
 5. To equip the graduates with critical thinking skills, competence in using information technology and English as the tools for studying, researching, and presenting data appropriately.

โครงสร้างหลักสูตร

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า           136 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า                     30 หน่วยกิต
        1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                              9 หน่วยกิต
        1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               13 หน่วยกิต
        1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    8 หน่วยกิต
   2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า                           100 หน่วยกิต
        2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                               93 หน่วยกิต
               2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                       48 หน่วยกิต
               2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                       45 หน่วยกิต
        2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         7 หน่วยกิต
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า                           6 หน่วยกิต


3.1 Curriculum
3.1.1 Minimum Course Requirement                             136 credits
3.1.2 Curriculum Structure, categorized by subject fields
   1) General Education courses of not less than             30 credits
       1.1) Language and Communication courses              9 credits
       1.2) Humanities and Social Sciences courses            13 credits
       1.3) Mathematics, Sciences and Technology courses  8 credits
   2) Specialized Core courses of not less than               100 credits
       2.1) Theoretical courses                                         93 credits
              2.1.1) Compulsory courses                              48 credits
              2.1.2) Compulsory elective courses                  45 credits
       2.2) Practical training or internship courses               7 credits
  3) Free elective courses of not less than                        6 credits
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
 • อาชีพด้านการบริการ เช่น พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ ฯลฯ
 • อาชีพด้านสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ เช่น ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักเขียน บรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร ผู้สร้างสรรค์งานด้านสื่อสารมวลชน นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ
 • อาชีพด้านวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักแปล ล่าม ฯลฯ
 • อาชีพในองค์กรของรัฐและเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • อาชีพอิสระที่สามารถนำทักษะภาษาอังกฤษประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างเหมาะสม

Career opportunities
 • Service career opportunities, including airline staff, hotel staff, tourist guide, etc.
 • Mass communication career opportunities, including broadcaster, moderator, writer, editor, proofreader, creative specialist, disc jockey (DJ), visual jockey (VJ), etc.
 • Academic career opportunities, including instructor, academician, researcher, translator, interpreter, etc
 • Career opportunities, which require a good command of English, in Public and Private Organizations.
 • Independent career opportunities to which English skills can be applied to improve work performance.
0%
Drag View Close play