หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ฺBachelor of Arts (Community Development)

B.A. (Community Development)

ปรัชญา / Philosophy

เข้าถึงชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาด้วยการวิจัย

ความสำคัญ / Significance

     การพัฒนาชุมชน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาท้องถ่ินตามเจตจำนงของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยการนำความรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน โดยมีความคิดพื้นฐานว่ามนุษย์มีศักยภาพมีเกียรติมีศักดิ์ศรี โดยนักพัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการลงปฏิบัติพื้นที่ รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากชุมชนและความก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่ สามารถทำวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่กล่าวถึง "วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี" การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศุูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการ (interdisciplinary and integration) สนับสนุนบรรยาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้วิธีคิดแบบองค์รวม โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน การปฏิบัติงานพื้นที่ในการวิจัยร่วมกับท้องถ่ินโดยมีความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับชุมชนมากกว่าการเรียนในห้องเรียน

วัตถุประสงค์ / Objectives
1. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม ขยันหมั่นเพียรมีความจริงใจ ปฏิบัติต่อผู้คนโดยเท่าเทียมกัน
2. มีความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบุูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้อื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้รู้ เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของท้องถ่ินในแต่ละพื้นถิ่น
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญาที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือสร้างงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความหลากหลายของชุมชน และทันต่อยุคสมัย
4. มีมนุษยสัมพันะ์ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของชุมชน มีส่วนร่วมการพัฒนาองค์ความรู้ก้าวหน้าและปฏิิบัติได้จริง มีการพัฒนาตนเองจนสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถไปพัฒนาชุมชนต่อไป
5. สามารถใช้ความรู้ในการคำนวณเบื้องต้นตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสถิติมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร                                   9   หน่วยกิต    
  - กลุ่ววิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   13   หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8   หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 97  หน่วยกิต    
  - กลุุุ่มวิชาเนื้อหา                                                         90  หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาบังคับ                                                          42  หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาเลือก                                                           48  หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        7  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหมวดต่างๆ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   
ใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาเนืื้อหา                                                          90  หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาบังคับ                                                           42  หน่วยกิต  
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
4. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
5. เกษตรชุมชนทั้งที่เป็นของตนเอง และการส่งเสริมให้แก่ชุมชน
6. เจ้าหน้าาที่งานสาธารณสุขมูลฐาน
7. นักพัฒนาบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน
8. เจ้าหน้าที่ด้านองค์กรการเงินชุมชน หรือหน่วยงานที่บริการด้านการเงินชุมชน
9. นักบริหารจัดการเกี่ยวกับชุมชน
10. ประกอบอาชีพอิสระ
11. อื่นๆ
0%
Drag View Close play