หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)


รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

Bachelor of Public Administration (Public Administration)

B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญา / Philosophy

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ มีคุณธรรม มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย      มีความเข้าใจในทฤษฎีเป็นอย่างดี และมีความพร้อมการต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความสำคัญ / Significance

จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาพโลกาภิวัตน์และ    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว    ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็น อาทิ ปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐระบบของการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของการปฏิรูประบบราชการที่กระทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะหน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนสร้างแนวคิดใน      การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขึ้นมา ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญ        ในหน้าที่การผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ และความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันสภาพการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้

วัตถุประสงค์ / Objectives
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูก

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร (ปรับปรุงปี 2560)        
จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    123    หน่วยกิต 
         
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
   
                
         1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า     30    หน่วยกิต
                       
                    1.1)   กลุ่มวิชาภาษา  11     หน่วยกิต
                       
                    1.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11     หน่วยกิต                           
                    1.3)   กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    8   หน่วยกิต                         
                  
         2)  หมวดวิชาเฉพาะ
จำนวนไม่น้อยกว่า        87    หน่วยกิต
                      
                    2.1)   กลุ่มวิชาเนื้อหา    81     หน่วยกิต
                             
                             2.1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ 
 39   หน่วยกิต                                
                             2.1.2)  กลุ่มวิชาเลือก  42   หน่วยกิต                      
                    2.2)   กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6   หน่วยกิต                   
         3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไม่น้อยกว่า
    6        หน่วยกิต
                              

1. ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management)
2. ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
4. ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Concepts and Theories)
5. ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting)
6. กลุ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมาย (Laws)
7. ลักษณะบัณฑิตตามปรัชญาของหลักสูตร (SMART Identity)


1. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management)
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ
HPA209 การจัดการภาครัฐ
HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ
HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
HPA103 หลักกฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
HPA105 การเมืองการปกครองไทย
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ            
HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 
HPA209 การจัดการภาครัฐ
HPA216 ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตาม 
HPA310 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐยุคใหม่
HPA404 การบริหารสำนักงาน
HPA411 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
HPA414 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา          

2. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
HPA201 นโยบายสาธารณะ
HPA335 การบริหารโครงการสาธารณะ
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
HPA412 การจัดการสาธารณภัย

3. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
HPA217 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
HPA337 การจัดการความขัดแย้ง
HPA336 การวางแผนและสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
HPA338 การบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ
HPA410 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ
HPA423 พนักงานสัมพันธ์   

4. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Concepts and Theories)
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
HPA307 การตลาดภาครัฐ
HPA308 นิเวศน์วิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA311 การบริหารงานยุติธรรม
HPA313 การสื่อสารทางการเมือง
HPA422 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม

5. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting)
HPA107 เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
HPA202 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน

6. กลุ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมาย (Laws)
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 
HPA415 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
HPA416 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์  2   
HPA417 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
HPA419 กฎหมายลักษณะพยานสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

7. กลุ่มองค์ความรู้ลักษณะบัณฑิตตามปรัชญาของหลักสูตร (SMART Identity)
HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                
HPA215 การปกครองท้องถิ่นไทย
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 
HPA302 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
HPA306 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA401 การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA406 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อภาคการศึกษา 
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ โดยประมาณ 10,000 บาท 
หมายเหตุ: หากมีกิจกรรมเพิ่มเติมในการเรียนการสอน อาจมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมของสาขาวิชา
    ชั้นปีที่ 1
        1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
        2. กิจกรรมแรกพบสบตา จิตอาสาสิงห์ม่วงทอง
    ชั้นปีที่ 2
        1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์
        2. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
     ชั้นปีที่ 3
        1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์
        2. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
     ชั้นปีที่ 4
        1. กิจกรรมทบทวนความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
        2. กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
        3. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานอาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
      ชั้นปี่ที่ 1 : รายงาน
      ชั้นปีที่ 2 : รายงาน/โปสเตอร์/Infographic
      ชั้นปีที่ 3 : รายงาน/ทักษะการลงพื้นที่/โปสเตอร์/Infographic/VDO clip
       ชั้นปีที่ 4 : รายงาน/บทความวิชาการ/การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
 • เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ข้าราชการพลเรือน
 • พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
 • ข้าราชการทหาร
 • ข้าราชการตำรวจ
 • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 • นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
 • อาชีพอิสระอื่นๆ
0%
Drag View Close play